You are currently viewing ניהול כסף חכם: שרטוט מפת ההשקעות שלכם

ניהול כסף חכם: שרטוט מפת ההשקעות שלכם

משפחתו של כל אדם, היא יחידה כלכלית עצמאית, הדורשת ניהול כספי נכון. ככל שההון האישי יותר גדול יותר, כך ההשלכות על הניהול הפיננסי גדולות יותר. כולנו רוצים ביטחון כלכלי, לכולנו יש תכניות, וחלומות לגבי העתיד הכלכלי שלנו ושל משפחתנו. עקב כך, החובה של כל אחד, היא לראות את התמונה הכלכלית המלאה, ולזהות את האפשרויות והאתגרים של ניהול פיננסי אחראי ומצליח.

לפי דה סרוויס, אם בוחנים את הדילמה של בעלי הדירות המרובות, עליהם הוטל מס דירה שלישית ומעלה, נראה שישנן שתי דרכים להרוויח מדירות להשקעה: הראשונה היא עליית ערך הדירה, והשנייה היא הרווח השוטף משכר הדירה. מבחינת עליית ערך הדירה, נראה שלא ניתן לצפות את התנודה במחירים, בטווח הקצר-בינוני, כשהמצב לא ברור בשוק זה. עד לפני מספר חודשים, השוק נהנה ממגמת עליה, אך כיום לא נראה שיש מישהו שיודע להעריך את המגמה בכל הנוגע למחירי הדירות.

באשר להשכרת דירות, על פי הנתונים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התשואה הממוצעת מהשכרת דירות היא כ-3%, אך היא לא כוללת קיזוזים והוצאות של תחזוקת הדירות, וכיום, חוק המס החדש, מקזז מהתשואה עוד יותר. כך לדברי חברת דה סרוויס.